Ochrana osobních údajů a GDPR

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ NĚKTERÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ  (DÁLE JEN „INFORMACE“)

Cílem tohoto dokumentu je poskytnout informace o zpracování osobních údajů pro zákazníky a jiné osoby přicházející do kontaktu s firmou Marek Vichta, IČO 72159561, se sídlem Zahradní 259, 391 37 Chotoviny (dále jen „Marek Vichta“). Marek Vichta, jako správce osobních údajů, zpracovává informace o fyzických osobách mimo jiné:

(1) při návštěvách internetových stránek provozovaných Markem Vichtou,

(2) při kontaktech se zákazníky a dodavateli (ať už potenciálními či stávajícími) a

Cílem tohoto dokumentu je informovat osoby, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány, o tom, k jakým účelům a jak dlouho Marek Vichta tyto osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy zpracovává, a jaká práva fyzickým osobám v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží.

Tyto Informace se týkají zpracování osobních údajů

(1) návštěvníků internetových stránek provozovaných Marek Vichtou,

(2) stávajících i potenciálních zákazníků a dodavatelů Marka Vichty a přiměřeně i jejich zástupců a kontaktních osob,

a to vždy v rozsahu osobních údajů odpovídajícím jejich postavení vůči Marku Vichtovi.

Tento dokument je účinný od 25. 5. 2018 a je vydán v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („nařízení“ nebo „GDPR“) za účelem zajištění informační povinnosti Marka Vichty jako správce dle čl. 13 GDPR.

Marka Vichtu je možné kontaktovat následujícími způsoby: poštou na adresu Zahradní 259, emailem studio@reverse.cz, telefonicky +420 775 158 238.

A. Základní pojmy a informace

Osobní údaj

Osobním údajem je každá informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjektu údajů). Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor (jméno, příjmení, číslo, síťový identifikátor) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Zvláštní kategorie osobních údajů

Jedná se o tzv. citlivý osobní údaj, tedy údaj, který může subjekt údajů poškodit ve společnosti, v zaměstnání, ve škole či může zapříčinit diskriminaci. Takový osobní údaj vypovídá obvykle o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, případně dochází ke zpracování genetických údajů nebo biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby.

Subjekt údajů

Subjektem údajů je fyzická osoba, jíž se osobní údaje týkají, a kterou je možné přímo nebo nepřímo identifikovat.

Správce osobních údajů

Správcem je fyzická nebo právnická osoba, která určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů a za zpracování odpovídá. Není-li v těchto zásadách nebo podmínkách konkrétní služby uvedeno jinak, platí, že správcem osobních údajů je Marek Vichta.

Zpracovatel osobních údajů

Zpracovatelem je fyzická nebo právnická osoba, která na základě písemné smlouvy a pokynů správce zpracovává pro správce osobní údaje.

Zpracování osobních údajů

Zpracování je jakákoli operace nebo soubor operací, která je prováděna s osobními údaji nebo soubory osobních údajů pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo jejich zničení.

B. Kategorie a účely zpracování osobních údajů

V souvislosti s návštěvou internetových stránek Marka Vichty, včetně nákupu v e-shopu, za účelem kontaktu se stávajícími i potenciálními zákazníky a dodavateli Marka Vichty a jejich zástupců či kontaktních osob a v souvislosti s náborem zaměstnanců prostřednictvím internetových stránek může ze strany Marka Vichty dojít ke zpracování následujících kategorií osobních údajů.

1. Zpracovávání osobních údajů v souvislosti s realizovaným či zamýšleným nákupem zboží v e-shopu vichta.cz a v souvislosti s uzavřením jiných smluv se zákazníky a dodavateli

V případě zakoupení zboží nebo služeb od Marka Vichty je Marek Vichta oprávněn zpracovávat

(1) základní osobní, identifikační a kontaktní údaje zákazníka (ty, které zákazník při koupi uvede),

(2) údaje o uzavřené smlouvě,

(3) údaje o zboží,

(4) údaje z komunikace mezi zákazníkem a Markem Vichtou,

a to po dobu trvání záruční doby na zakoupené zboží a následně 3 roky ode dne uplynutí této doby. Účelem zpracování je

(1) plnění povinností společnosti Marka Vichty, které jí plynou ze smlouvy se zákazníkem,

(2) oprávněný zájem Marka Vichty na určení, výkon nebo obhajobu svých práv a právních nároků a

(3) oprávněný zájem Marka Vichty informovat své stávající zákazníky o nabídkách souvisejících se zbožím nebo službou, které si tito zákazníci od Marka Vichty dříve zakoupili.

Marek Vichta je oprávněn zpracovávat v případě odběru zboží od svých dodavatelů

(1) základní osobní, identifikační a kontaktní údaje dodavatele,

(2) údaje o uzavřené smlouvě,

(3) údaje o zboží,

(4) údaje z komunikace mezi dodavatelem a Markem Vichtou,

a to po dobu trvání záruční doby na zakoupené zboží a následně 3 roky ode dne uplynutí této doby. Účelem zpracování je

(1) plnění povinností Marka Vichty, které mu plynou ze smlouvy s dodavatelem a

(2) oprávněný zájem Marka Vichty na určení, výkon nebo obhajobu svých práv a právních nároků.

Faktury vystavené Markem Vichtou jsou v souladu s § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení. Z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení faktur jsou po dobu 10 let ode dne ukončení smlouvy archivovány i související smlouvy.

2. Údaje získané z cookies a z jiných akcí, které uchazeč na internetových stránkách vichta.cz učiní

Zpracování těchto údajů umožní Marku Vichtovi zlepšovat služby, zaměřit se na to, co návštěvníky stránek, včetně osob nakupujících v e-shopu vichta.cz, opravdu zajímá, a případně je informovat o nabídkách, které jsou pro ně vhodné. Jedná se zejména o:

(1) Informace o zařízení uživatele získané z cookies v případě povolení cookies ve webovém prohlížeči, které jsou zpracovány pro zajištění funkčnosti a vylepšení provozu webových stránek – tyto údaje jsou zpracovány na základě oprávněného zájmu na zajištění funkčnosti a vylepšení provozu u svých webových stránek.

(2) V případě jednání mezi Markem Vichtou a potenciálním zákazníkem o uzavření smlouvy, které nebylo završeno uzavřením smlouvy,  zpracováváme poskytnuté osobní údaje po dobu 10 let od příslušného jednání na základě oprávněného zájmu Marka Vichty na umožnění snadného návratu zákazníka k jeho zamýšlenému nákupu, a to na základě sběru cookies nebo informací z vyplněných kontaktních formulářů zákazníkem.

(3) Záznamy o chování na internetových stránkách spravovaných Markem Vichtou, včetně prostředí e-shopu, získané z cookies v případě povolení cookies ve webovém prohlížeči, které jsou zpracovány pro účely analýzy návštěvnosti – tyto údaje jsou zpracovány na základě oprávněného zájmu na sledování návštěvnosti svých webových stránek.

 

3. Údaje zpracované pro obchodní účely

Se souhlasem subjektu údajů zpracováváme osobní údaje pro obchodní účely.

Se souhlasem pro obchodní účely bude Marek Vichta zpracovávat osobní údaje zákazníka pro vytvoření vhodné nabídky produktů  a v souvislosti s oslovením zákazníka, a to telefonicky, písemně, prostřednictvím internetové reklamy a formou elektronické komunikace prostřednictvím kontaktních údajů. Pro obchodní účely mohou být na základě souhlasu zpracovány základní osobní, identifikační a kontaktní údaje a údaje o uzavřené smlouvě, údaje o zboží a údaje z komunikace mezi zákazníkem a Markem Vichtou.

Poskytnutí souhlasu k obchodním účelům je dobrovolné a zákazník jej může kdykoli odvolat. Tento souhlas zůstává v platnosti po dobu 10 let, nebo dokud jej zákazník neodvolá. Pokud zákazník svůj souhlas odvolá, není tím dotčeno zpracování jeho osobních údajů ze strany Marka Vichty pro jiné účely a na základě jiných právních titulů v souladu s touto informací o zpracování osobních údajů.

Pro obchodní sdělení společnosti stran užíváme zkratku OS nebo jiné vhodné označení, ze kterého je zřejmé, že uvedené sdělení je obchodním sdělením ve smyslu platných právních předpisů. Z obchodních sdělení námi zaslaných  je vždy zřejmé, že Marek Vichta je jejich odesílatelem. Obchodní sdělení můžeme zasílat buď na kontakty našich zákazníků , a to jen do doby než vysloví nesouhlas, nebo na základě výslovného souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely. V zaslaných obchodních sděleních je rovněž kontakt pro odmítnutí zasílání těchto sdělení.

 

C. Doby zpracování osobních údajů

Osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány. Konkrétní lhůty uchování osobních údajů pro některé účely jsou zakotveny přímo u těchto účelů uchování.

D. Způsob zpracování osobních údajů

Marek Vichta zpracovává osobní údaje ručně i automatizovaně.

E. Kategorie příjemců osobních údajů

F. Informace o právech subjektů údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů platných od 25. 5. 2018

Dle nařízení bude mít subjekt údajů od 25. 5. 2018 v případě, že bude pro Marka Vichtu identifikovatelnou fyzickou osobou a prokáže  svoji totožnost, následující práva.

1. Právo na přístup k osobním údajům

Dle čl. 15 GDPR bude mít subjekt údajů právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje jednak právo získat odMarka Vichty:

(1) potvrzení, zda zpracovává osobní údaje,

(2) informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů,

(3) informaci o skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování,

(4) informaci o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU, v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob,

(5) kopii osobních údajů.

V případě opakované žádosti bude Marek Vichta oprávněn za kopii osobních údajů účtovat přiměřený poplatek.

Právo na potvrzení o zpracování osobních údajů a na informace bude možné uplatnit písemně na adrese sídla firmy.

Právo na kopii osobních údajů bude možné uplatnit v sídle firmy za podmínky doložení totožnosti žadatele.

2. Právo na opravu nepřesných údajů

Dle čl. 16 GDPR bude mít subjekt údajů právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm bude Marek Vichta zpracovávat. Zákazník  má rovněž povinnost oznamovat změny svých osobních údajů a doložit, že k takové změně došlo.

Zároveň je povinen  poskytnout součinnost, bude-li zjištěno, že osobní údaje, které o něm zpracováváme, nejsou přesné. Opravu provedeme bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na dané technické možnosti. Žádost o opravu osobních údajů je možné uplatnit v sídle firmy Marek Vichta, za podmínky doložení totožnosti žadatele.

3. Právo na výmaz

Dle čl. 17 GDPR bude mít subjekt údajů právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud Marek Vichta neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů.

4. Právo na omezení zpracování

Dle čl. 18 GDPR bude mít subjekt údajů do doby vyřešení podnětu právo, aby správce omezil zpracování, pokud bude subjekt údajů popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování, a to písemně na adresu sídla firmy.

5. Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování

Dle čl. 19 GDPR bude mít subjekt údajů právo, aby mu bylo oznámeno, že bude provedena či provedla se oprava, výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů. Dojde-li k opravě nebo výmazu osobních údajů, budeme informovat jednotlivé příjemce, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Na základě žádosti subjekt údajů můžeme poskytnout informaci o těchto příjemcích.

6. Právo na přenositelnost osobních údajů

Dle čl. 20 GDPR bude mít subjekt údajů právo na přenositelnost údajů, které se ho týkají a které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat  o předání těchto údajů jinému správci.

Pokud Marku Vichtovi v souvislosti se smlouvou o poskytování služeb nebo na základě souhlasu poskytne subjekt údajů osobní údaje a jejich zpracování se provádí automatizovaně, má právo získat takové údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Bude-li to technicky proveditelné, lze údaje předat i Vámi určenému správci, bude-li řádně určena osoba jednající za příslušného správce a bude možné ji autorizovat.

V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nelze vaší žádosti vyhovět.

7. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Dle čl. 21 GDPR bude mít subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu.

V případě, že Marek Vichta neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů,  Marek Vichta zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu.

Námitku je možné poslat písemně na adresu sídla firmy.

8. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely je možné kdykoliv odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle, a to buď telefonicky, e-mailem, nebo v adrese sídla firmy.

Souhlas s marketingovým oslovením udělený ke konkrétnímu elektronickému kontaktu je možné kdykoli odvolat telefonicky, e-mailem nebo v adrese sídla firmy.

Zpracování údajů z cookies je možné zamezit nastavením webového prohlížeče.

9. Automatizované individuální rozhodování včetně profilování

Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotklo. Marek Vichta uvádí, že neprovádí automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními účinky pro subjekty údajů.

10. Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).